CLUBHISTORIE

Op deze webpagina geven we in een notendop en in grote lijnen de historie van FC Brabantia weer, waarbij we zeker niet pretenderen dat dit overzicht compleet is.

Een gedetailleerdere geschiedenis van FC Brabantia is terug te vinden in de speciale jubileum uitgaven van ons clubblad ter gelegenheid van de verschillende bereikte mijlpalen. Voor de digitale versies van deze clubbladen vind je een link na de BRONVERMELDING.

In dit overzicht willen we proberen zo min mogelijk leden of oud-leden met naam en toenaam te noemen, omdat vaak blijkt dat er dan mensen worden vergeten of tekort worden gedaan. Alleen in die gevallen waarbij het van toegevoegde waarde is, wanneer het noodzakelijk is ter verduidelijking van de relevante onderwerpen of bij de bronvermelding zullen we daarvan afwijken.

Jubileum commissie 50-jarig jubileum.

BRONVERMELDING

Veel dank zijn wij, voor de geschreven en mondeling overgedragen geschiedenis van FC Brabantia, verschuldigd aan:

 1. Cees Moerkens                  (periode 1966-1977)
 2. Kees van Puijenbroek †   (periode 1977-1983)
 3. Wim van der Kraan         (periode 1983-1989)
 4. Bert Gelens †                     (periode 1989-2005)
 5. Jos van Ginneken            (periode 2006-heden)
 6. Samenstellers van de jubileumgidsen
 7. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de input van deze jubileumgidsen

De feiten, zoals opgeschreven of mondeling overgedragen door genoemde leden, hebben wij getracht samen te voegen tot één verhaal over FC Brabantia.

ORGANISATIE

De vereniging is opgericht op 4 november 1966 te Zegge, waarna de club in een tijdsbestek van 10 jaar groeide van 6 naar 150 leden om uiteindelijk door te groeien naar een ledenaantal van 285 op haar hoogtepunt.
Na de oprichting werd er veel energie gestopt in het neerzetten van de organisatie met o.a. het opstellen van de statuten, het huishoudelijk reglement en de taakomschrijvingen binnen het bestuur en binnen de vereniging.

FC Brabantia sloot zich aan bij de NRTU, de voorloper van de huidige NTFU de grootste nationale overkoepelende organisatie voor toerfietsers.

Onze ere-leden Cees Moerkens en Marijn Embregts

Door plaatselijke omstandigheden is F.C.Brabantia later verhuisd van Zegge naar Rucphen, waar zij nu nog steeds haar thuisbasis heeft.
Op 19 september 1973 werd FC Brabantia koninklijk goedgekeurd, waardoor de vereniging rechtspersoonlijkheid verkreeg. Rechtspersoonlijkheid kon een vereniging tot 1976 op 2 manieren verkrijgen n.l. bij koninklijk besluit of bij wet. Bij koninklijk besluit was gemakkelijker dan bij wet, maar kende wel de restrictie dat het bestaan van de vereniging statutair een einddatum kende korter dan 30 jaar. Daarom werd in de statuten opgenomen dat de vereniging werd aangegaan voor een periode van 29 jaar tot 3 november 1995. Na die tijd kon een verzoek worden ingediend ter verlenging.

FC Brabantia, in haar oorsprong een West-Brabantse fietsvereniging, groeide uit naar een vereniging met op het hoogtepunt 285 leden, verspreid over nagenoeg de hele provincie. Naast de afdeling Zegge ontstonden in de loop der jaren ook de afdelingen Drunen en Goirle.
In goed overleg is in 1984, omwille van de omvang, de verspreiding van de leden en de daaraan gekoppelde bestuurbaarheid van de vereniging besloten om deze op te splitsen in 2 aparte verenigingen t.w. Toerclub De Langstraat en een deel wat verder ging onder de oorspronkelijke naam FC Brabantia. De huidige A27 vormde de grenslijn tussen beide verenigingen.
Bij het 25-jarig jubileum in 1991, dus 7 jaar na de splitsing, telde FC Brabantia zo’n kleine 90 leden.

In de jaren na 1980 stond het ledenaantal van FC Brabantia erg onder druk doordat er in bijna alle steden en dorpen één of meer fietsclubs werden opgericht, vaak gesponsord door de lokale horeca.
Dat is dan ook de reden dat het ledenaantal zakte naar het laagterecord van 33 leden in het jaar 2000.

ACTIVITEITEN

Het gaat te ver om in dit korte overzicht alle evenementen op te sommen welke FC Brabantia heeft georganiseerd en om alle toertochten te benoemen waar de vereniging of de leden van FC Brabantia als individu aan hebben deelgenomen.
Daarvoor verwijzen wij naar de eerdergenoemde jubileumuitgaven van het clubblad.
We zullen ons nu beperken tot een selectie van een aantal van de belangrijkste evenementen en toertochten.

Toertochten vanuit de eigen organisatie.
In zo’n overzicht mogen zeker ook niet de eerste ritten ontbreken, welke door FC Brabantia werden georganiseerd in 1967, het allereerste jaar van haar bestaan.
FC Brabantia organiseerde in dat jaar al 2 eigen ritten t.w.:

 1. Een sterrit met als afmeldplaatsen Zegge, Den Haag, Deventer en
  Roordahuizen (Frl.).
  Later werd deze tocht omgedoopt tot de Lentesterrit en werd als zodanig
  bekend tot ver buiten West-Brabant.
 2. De Brabantse Pijl, een rit over 150 kilometer.
  Deze laatste tocht staat tot op de dag van vandaag, we schrijven 2017, nog
  steeds op onze eigen tochtenkalender.

Al snel werd een derde eigen rit toegevoegd aan het programma, namelijk de Herfstkleurentocht, welke tocht ook nu nog steeds jaarlijks door onze groep wordt gereden.
Ter gelegenheid van het eerste lustrum in 1971 werd de eerste Euraudaxtocht gereden, de Ster van Zegge over een afstand van 200 kilometer.

Het klapstuk op het gebied van de organisatie van een toertocht mag wel de Euraudaxtocht van 1982 worden genoemd over een afstand van maar liefst 1.000 kilometer.

Nu nog steeds actueel is de veldtoertocht van FC Brabantia, waarvan de eerste editie werd gereden in 1982 met 75 deelnemers. Later heeft deze veldtoertocht de naam gekregen van één van de grote initiators en ging vanaf die tijd door het leven als de “Giel Lambregts veldtoertocht”. In de loop van al die jaren is het aantal deelnemers aan deze veldtoertocht geëxplodeerd van 75 naar 1.600 deelnemers, een aantal dat ook in 2016 op een haar na werd gehaald. Kortom deze tocht leeft nog als nooit tevoren.
Vanaf de editie van 2018 is de naam van de veldtoertocht omgedoopt van Giel Lambregts veldtoertocht naar de Rogelli veldtoertocht, omdat Rogelli zich voor 5 jaar heeft gecommit als hoofdsponsor van dit evenement.

Een aantal, door FC Brabantia georganiseerde, tochten hebben een blijvend en sommigen zelfs een landelijk karakter gekregen, zoals:

 1. Toertochten in het jaar van het 1e lustrum, 1971, in samenwerking met ANWB-tochten, wat later uitgroeide naar de landelijke fietsdag.
 2. De fietsvierdaagse van Hoeven, in 1972 voor de eerste keer georganiseerd op verzoek van burgemeester Twaalfhoven van de gemeente Hoeven. Een vierdaagse welke later bekend werd onder de naam Bosbad 4-daagse en nog steeds ieder jaar wordt georganiseerd.
Foto: pixabay.com (vrije foto)

Dat FC Brabantia het sportief actief zijn heel breed wilde promoten blijkt wel uit het feit dat er naast de organisatie van jaarlijks terugkerende fietstoertochten ook voor andere takken van sport evenementen werden georganiseerd. Deze evenementen waren, net zoals bij het fietsen, vaak een lang leven beschoren.
Zo organiseerde FC Brabantia o.a.:

 1. Wandeltochten. De eerste wandeltochten werden georganiseerd in 1973 over 2 afstanden met een lengte van 50 resp. 100 kilometer.
 2. Triathlon met de onderdelen, fietsen (40 km), hardlopen (8 km) en wandelen (16 km).
 3. Hardloopwedstrijden, waaronder de bekende Nieuwbergloop te Zegge (halve marathon).
 4. Loopcrossen in de bossen van Pagnevaart
Foto: pixabay.com (vrije foto)

Deelname aan toertochten.
De leden van FC Brabantia schroomden in de beginjaren niet om grote afstanden te overbruggen en reden bijvoorbeeld Namen-Bouillon-Namen (200 km), 24-uren van Antwerpen (400 km), Audax tocht (1.000 km), Brussel-Parijs-Brussel (600 km), Groot Brevet van Wallonië (300 km) en als klap op de vuurpijl Parijs-Brest-Parijs (1.200 km).
Dat zijn toch prestaties waar we met gepaste trots, respect en heel veel bewondering naar kijken.

Een groot aantal Brabantianen van het eerste uur hebben de zogenaamde
“Gouden Arend” behaald.
De “Gouden Arend” is een onderscheiding welke in het leven is geroepen door Henry Desgrange, mede-oprichter van de Tour de France. Deze onderscheiding kun je verdienen als je de doelstelling haalt om onder leiding van zogenaamde Baankapiteins een afstand af te leggen van 100, 200, 300, 400 of 600 kilometer met een gemiddelde van 22,5 km p/uur en inclusief de rust een gemiddelde van 15 km p/uur. Het waren vooral de Euraudax tochten die hiervoor werden gebruikt.
Later is de belangstelling om aan deze monsterritten deel te nemen sterk afgenomen door gewijzigde sociale, maatschappelijke en economische omstandigheden.

Het jaar van het eerste lustrum, 1971, was voor FC Brabantia een heel bijzonder jaar en dat niet alleen vanwege het jubileum, maar zeker ook vanwege het feit dat een ploeg van onze vereniging Nederlands kampioen werd.

De ontwikkelingen en de ondernemingslust van FC Brabantia bleven ook voor de politiek niet onopgemerkt. Het was in 1972 voor de toenmalige burgemeester Derkx in ieder geval een reden om FC Brabantia uit te nodigen voor de opening van het toeristische fietspad door de Rucphense heide en de Lange Schouw.

HUIDIGE SITUATIE

Momenteel is FC Brabantia een gezonde fiets toerclub met een weer stijgend ledental. Per vandaag telt de vereniging zo’n kleine 55 leden.
Om dit te bereiken heeft FC Brabantia de organisatie neergezet met een bestuur en een aantal commissies, waaronder de tochtencommissie. Zij zorgen er ieder jaar weer voor dat er een uitgekiend rittenprogramma is, geschikt voor alle leden. De leden kunnen daarbij zelf de keuze maken of zij mee gaan met de A-groep of met de B-groep. Iedere zaterdagochtend worden er ritten gereden, volgens het schema van de tochtencommissie, waarbij de A-groep een hoger tempo rijden dan de B-groep en waarbij de afstand voor de eerstgenoemde groep wat langer is.

Bij iedere rit wordt wel getracht om samen bij het vooraf gekozen en, door de tochtencommissie,  geïnformeerde café te genieten van koffie, thee, cola met een appelgebakje, al dan niet met slagroom.
Iedere zondagochtend staat er voor beide groepen nog een extra rit op het programma. Bij voldoende belangstelling wordt deze rit gereden in 2 groepen. Is dat niet zo dan rijdt men de rit gezamenlijk in een combinatie van A- en B- rijders

Doelstelling,of zoals men dat in moderne termen graag noemt, de missie van F.C.Brabantia is het promoten van het toerfietsen op een gezonde, verkeersveilige en sociale manier.
F.C.Brabantia streeft er naar om een gemeentelijke fietstoerclub te zijn / worden daar waar iedere fietsliefhebber terecht kan, jong en oud, dames en heren.